در دنیا هیچ بن بستی وجود ندارد یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت . . .

نویسه جدید وبلاگ

متن نویسه...
گزارش تخلف
بعدی